ยินดีต้อนรับ

บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 
วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรม
งานรับเหมาก่อสร้าง และการติดตั้งระบบในแขนงต่างๆพันธกิจ (Mission)

1. ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
2. สร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม และยั่งยืนให้กับนักลงทุน
3. พัฒนา และปรับปรุงประสทอธิภาพในการทำงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ประกอบธุรกิจโดยคำนึกถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรับผิดชอบต่อสังคม
5. ลงทุนและพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นโยบายประกันคุณภาพ


นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพที่มั่นคง และความประทับใจของลูกค้า
(Develop For a Sustainable Growth and Customers' Impression)
วัตถุประสงค์ (Objective) 

 
1. ขยายงานรับเหมาติดตั้งงานระบบให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. ผลงานได้คุณภาพ ภายใต้งาบประมาณและเสร็จตามกำหนดเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้า
3. ควบคุมระบบการปฎิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. บริหารจัดการระบบภายในบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง

 

สารจากประธานบริษัท


Dear Customers,
Many thanks to our value customer to select McTRIC for Construction works and MEP Services namely;
Condominium, Hotel, Hospital, Shopping Complex, Department Store, Hypermarket, Factory, Processing Line, Outside Plant Utility and more.
We firmly believe our company in reliable, efficient and trustworthy to ensure a service that will maximize customer benefits.
When quality is needed, McTric is the ideal company with know –how, unique and exceptional  management skills and commitment to customer needs with our full service mind.

Your faithfully,

ประธานกรรมการบริษัท

คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ

ข้อมูลบริษัท

 

คณะกรรมการบริษัท

 

นายโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ
ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายภักดี ศุทธาวุฒิวงศ์
รองประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ
นายวิกรานต์ ก่อเกียรติสิริ
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน
กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร
กรรมการบริษัท
ดร. ธวัช อนันต์ธนวณิช
กรรมการบริษัท
นายวันชัย ถนัดค้า
กรรมการบริษัท
 

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ


นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการตรวจสอบ
นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม กรรมการตรวจสอบ
นางสาวซ่อนกลิ่น  ขวัญชัย เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวีระ เรืองสุขศรี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวซ่อนกลิ่น  ขวัญชัย เลขานุการ

 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวีระ เรืองสุขศรี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวซ่อนกลิ่น  ขวัญชัย เลขานุการ

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท

 

คณะกรรมการบริหารนายโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายภักดี ศุทธาวุฒิวงศ์ กรรมการผู้จัดการ
นายวิกรานต์ ก่อเกียรติสิริ กรรมการบริหาร
นายวันชัย ถนัดค้า กรรมการบริหาร
นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหาร
นายประถม  ศิริวงศ์วานงาม ผู้บริหาร
นายคชพล เตลิงกุล ผู้บริหาร
นายไพฑูรย์ ประภาอภิรัตน์ ผู้บริหาร
นายฤทธิเดช  บรรสาร ผู้บริหาร
นางสาวดวงใจ  โภคัย ผู้บริหาร
 

เอกสารบริษัท


ข้อบังคับของบริษัท
Click >> Certificate of incorporation
ข้อบังคับของบริษัท
Click >> Articles of Association
 

รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

ใบสำคัญการจดทะเบียน
CERTIFICATE UKAS 2015
CERTIFICATE NAC 2015

งานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

งานด้านไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล
(Electrical & Mechanical Engineering)

     เป็นการให้บริการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  สำหรับอาคารประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล  คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 


ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

     บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการติดตั้งงานไฟฟ้าที่หลากหลาย ครบวงจร และครอบคลุม ความต้องการของลูกค้า ซึ่งการให้บริการในระบบไฟฟ้าประกอบด้วย

 • การติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • การติดตั้งระบบการเตือนและระบบการป้องกันอัคคีภัย (Fire alarm system)
 • การติดตั้งระบบเสียง
 • การติดตั้งระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม
 • การติดตั้งระบบสายสัญญาณต่างๆ
 • การติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัย (CCTV)
 • การติดตั้งระบบการป้องกับฟ้าผ่าและสายล่อฟ้า (Lighting Protection)
 • การติดตั้งระบบอาคารอัจฉริยะ หรือระบบการควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System) เช่น การควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง ฯ


ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล (Plumbing and Sanitary System)

     การให้บริการติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาลของบริษัทครอบคลุมถึงงานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการให้บริการในระบบประปาและระบบสุขาภิบาลประกอบด้วย

 • การติดตั้งระบบทำน้ำร้อย น้ำเย็น และน้ำดื่ม
 • การติดตั้งระบบดับเพลิง
 • การติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้ง
 • การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การติดตั้งระบบรางน้ำฝน
 • การติดตั้งระบบสุขาภิบาล


ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air Condition and Ventilation System)
     
     การให้บริการในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประกอบด้วย

 • การติดตั้งระบบทำความเย็นและระบายอากาศและโรงงาน
 • การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
 • การติดตั้งระบบการกระจายอากาศของเครื่องปรับอากาศ
 • การติดตั้งระบบเดินท่อแอร์ขนาดใหญ่
 • การติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ
 • การติดตั้งระบบดักควันและระบบกรองอากาศ 
 

งานรับเหมาก่อสร้าง

งานด้านวิศวกรรมทั่วไป
(Civil Contractor)

 

       เป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารสูงทั่วไป, งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
 

งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร (Building Construction)

          เป็นการให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างทั้งอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการบ้านที่อยู่อาศัย 


ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Construction)

          เป็นการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในลักษณะของงานรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) โดยบริษัทให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบ การก่อสร้าง รวมไปถึงการวางระบบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโรงาน เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า


 

งานก่อสร้างงานโยธา (Civil Construction)

          เป็นการก่อสร้างงานวิศวกรรมที่เป็นงานราชการ เข่น งานก่อสร้างเขื่อน, งานป้องกันดินพัง เป็นต้น 
 

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

งานก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก 
Engineering, Procurement and Construction for Renewable Energy (EPC)


 
 
                 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในปี 2555 โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในส่วนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และโครงการผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้ขายให้แก่หน่อยงานภาครัฐตามสัญญารับซื้อไฟฟ้า หรือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเอง โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ตั้งแต่การออกแบบโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ไปจนถึงการก่อสร้างและ/หรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่โครงการ

 

งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน

งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภค
(Utility PIPE Line)


 
          การให้บริการในระบบวางท่อและวางท่อสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 
 • งานออกแบบทางวิศวกรรม
 • จัดหาวัสดุอุปกรณ์
 • งานก่อสร้าง
 
 

โครงการปัจจุบัน

งานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

งานรับเหมาก่อสร้าง

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน

 

โครงการแล้วเสร็จ

งานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
งานรับเหมาก่อสร้าง
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

งานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป คลิ๊กที่นี่
การประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คลิ๊กที่นี่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คลิ๊กที่นี่
ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 คลิ๊กที่นี่
 

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

 

       กราฟราคาหลักทรัพย์

 

       ข้อมูลหุ้นกู้

 

       ราคาย้อนหลัง

 

       ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

งบการเงินปี 2558 คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 คลิ๊กที่นี่

       ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ห้องข่าว
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
 

       เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2558 คลิ๊กที่นี่
รายงานประจำปี 2559 คลิ๊กที่นี่
 

       56-1

 

       ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2559 คลิ๊กที่นี่
 

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป คลิ๊กที่นี่
 

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คลิ๊กที่นี่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คลิ๊กที่นี่
ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 คลิ๊กที่นี่
 

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

 

การกำกับดูแลที่ดี

หลักการสำคัญของจรรยาบรรณ
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
         

          บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กร
 
ให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างกลไกการควบคุมการ
 
ดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคณะกรรมการ
 
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานจริยธรรมที่ดี ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 
นอกจากนี้  บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  คลิกที่นี่
กฎบัตร
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2557  Download

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2558  Download
นโยบายด้าน CSR
 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร


       เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร ด้านต่างๆ ดังนี้
   - การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge)
   - การพัฒนาทักษะ (Skill)
   - การพัฒนาความสามารถ (Ability)
โดยอาศัยผ่านระบบการศึกษา (Education) การพัฒนา (Development) และการฝึกอบรม (Training) ซึ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้น ๆ 
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธธ์ โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านบุคลากรในองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินการและเป้าหมายในอนาคตของบริษัท  อ่านต่อ...
จำนวนบุคลากร
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

สื่ออื่นๆ

 

ชื่อตำแหน่งงาน


Dear Customers,
Many thanks to our value customer to select McTRIC for Construction works and MEP Services namely;
Condominium, Hotel, Hospital, Shopping Complex, Department Store, Hypermarket, Factory, Processing Line, Outside Plant Utility and more.
We firmly believe our company in reliable, efficient and trustworthy to ensure a service that will maximize customer benefits.
When quality is needed, McTric is the ideal company with know –how, unique and exceptional  management skills and commitment to customer needs with our full service mind.

Your faithfully,

 

ติดต่อเรา

   121/105 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร +66 (0) 2641 2100
  โทรสาร +66 (0) 2641 2030
อีเมลล์ admin@mctric.com
  

เลขานุการ บริษัท

อีเมลล์ : solossaya@mctric.com
  โทร +66 (0) 84 559 1788
  

นักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลล์ : ir@mctric.com
 

       แบบฟอร์มการติดต่อ

หากคุณกำลังพิจารณาการจ้างงานหรือมีข้อสงสัย กรุณากรอกข้อความเพื่อติดต่อเรา ขอบคุณค่ะ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ส่งข้อมูล

“แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น”

ติดต่อ คุณอาทร สุวรรณกิจ (ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน)

โทร 02 641 2100 ต่อ 225

E-Mail arthon.s@mctric.com