Career

วิศวกร (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา)
วิศวกรประมาณราคา (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา)
พนักงานเขียนแบบ (ไฟฟ้า, เครื่องกล, ก่อสร้าง)
เลขานุการโครงการ
ช่างสนาม (โฟร์แมน)
เจ้าหน้าที่บัญชี
สถาปนิก
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ผู้จัดการโครงการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า